Organisation

Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM)

SSOM, är en ideell förening med målsättningen att öka kunskapen om ortomolekylär medicin i Sverige och bland svenska vårdgivare och forskare. SSOM verkar för att ortomolekylärmedicinsk kunskap skall kunna tillämpas inom hälso- och sjukvården tillsammans med övrig kunskap för prevention och behandling av sjukdom. SSOM är oberoende gentemot kommersiella, ideologiska och politiska intressen. En uppgift för föreningen är att sprida kunskap genom seminarier, konferenser, artiklar i vetenskapliga tidskrifter och i populärvetenskaplig form.

Den internationella organisationen International Society for Orthomolecular Medicine, ISOM ger ut den medicinska tidskriften Journal of Orthomolecular Medicine, JOM. Alla publicerade artiklar i tidskriften är fritt tillgängliga på internet. Varje år hålls en internationell ortomolekylärmedicinsk konferens: Orthomolecular Medicine Today.

ISOM och de olika nationella ortomolekylärmedicinska sällskapen har som huvuduppgift att utgående från en dokumenterad och omfattande vetenskaplig och klinisk erfarenhet föra fram ortomolekylär medicin som en del av medicinsk vetenskap och behandling. Ortomolekylär medicin utgör ett komplement till den allmänt etablerade skolmedicinen och bidrar på så vis till utvecklandet av integrativ medicin.

Den som omfattar föreningens idéer och vill arbeta för att öka kunskapen om ortomolekylär medicin kan ansöka om medlemskap i föreningen. Flertalet medlemmar i SSOM har en medicinsk facklig förankring som läkare, tandläkare eller veterinär.

Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM)
E-post: info@ortomolekylar.se
Bankgiro: 362-0234. Medlemsavgift: 200 kronor/år.

Föreningens ordförande: Bo H Jonsson.
Övriga styrelseledamöter: Karin Munsterhjelm, Hayde Bolouri, Pehr-Johan Fager, Mats Humble, Bo Zackrisson och Karin Öckert.
Suppleanter: Birgitta Brunes och Katarina Kramlund.